กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด


“โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้านคำ มาบรรยายเรื่องยาเสพติด และนักเรียนได้เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

From กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด. Posted by โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) on 7/12/2017 (19 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Posted in กิจกรรมโรงเรียน